Wymagane dokumenty

1.Wypełniony druk wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek wydajemy wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu.

2. Załączniki:

a) w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania odpadów:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu albo przyjęciu pojazdu niekompletnego
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście - upoważnienie w dziale Zasoby.

 

b) w przypadku kradzieży pojazdu:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście

 

c) w przypadku wywozu pojazdu z kraju

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście

 

d) w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście

 

e) w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście
 • dowód uiszczenia opłaty,

UWAGA: dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego,
   
3. Dokumenty do wglądu:

 • dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • dowód tożsamości właściciela
 • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną
 • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP ( np. karta pobytu ) - w przypadku cudzoziemca
 • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz dowód osobisty lub paszport w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Masz zapytanie? Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości.
Początek strony