Uwaga mechanicy, blacharze i lakiernicy samochodowi

wysokie kary za odpady z pojazdów oraz brak karty odpadów ze stacji demontażu pojazdów!

Bardzo częste kontrole zakładów naprawy samochodowej w roku 2017!

Co zyskam dzięki umowie podpisanej ze Stacją Demontażu Pojazdów PTAK?

Umowę, gwarantującą realizację pełnego zakresu wymagań nałożonych przez ustawodawcę. Unikniesz kar i mandatów. Profesjonalną pomoc w prawidłowym prowadzeniu ewidencji odpadów.

W jaki sposób legalnie podpisać umowę?

W celu podpisania umowy zapraszamy do naszej siedziby w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 140a. Kontakt telefoniczny 601 458 486.

Ile to kosztuje?

1 miesiąc – 30 zł, kwartał – 60 zł, rok 180 zł• (przy własnym transporcie)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r.  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji


Art. 5a. Podmiot zajmujący się naprawą pojazdów gospodaruje częściami będącymi odpadami, usuniętymi w trakcie naprawy samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „samochodami osobowymi”, lub przekazuje te części uprawnionemu posiadaczowi odpadów, w tym prowadzącemu stację demontażu, na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.3)).

Art. 23a. 1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu.

Początek strony