Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci w 2016 r. – na podstawie stanowiska Ministerstwa Środowiska

Wprowadzający pojazdy są zobowiązani (od dnia 1 stycznia 2016 r.) do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednak rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. poz. 2085), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 6 tej ustawy, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r., w związku z czym pierwszym rozliczanym okresem będzie rok 2017. Ponieważ obliczenie opłaty za brak sieci zbierania pojazdów następuje na koniec roku kalendarzowego, jeżeli wprowadzający nie zapewnił sieci w roku 2016, nie ma możliwości obliczenia opłaty za jej brak, zgodnie ze wzorami zawartymi w załączniku do ww. ustawy, a co za tym idzie, nie będzie miał obowiązku uiszczenia tej opłaty za 2016 r.

W związku z tym, że wprowadzający nie są obowiązani do uiszczenia opłaty za rok 2016, nie składają również rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci za ten rok.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy:

1. Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, który wprowadza na terytorium kraju więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego , należy obliczać w następujący sposób:

 wzor wiecej

2. Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, należy obliczać w następujący sposób:

 wzor mniej

Objaśnienia:

    A - wysokość opłaty za brak sieci liczona w zł,
    B - opłata stała za brak sieci w zł,
    C - liczba pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku kalendarzowego przez danego wprowadzającego w szt.,
    D - stawka opłaty za brak sieci w zł,
    E z indeksem liczbowym - liczba dni, w których do zapewnienia sieci brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.

Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi:

  - wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci,
  - wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci.

UWAGA: opłata stała za brak sieci zbierania pojazdów - 12 000 zł, stawka opłaty za brak sieci zbierania pojazdów - 12 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym.

Przydatne informacje

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Dz.U. 2016 poz. 2085

Początek strony